Undersökning om kristet föräldraskap

”Tron är en källa till kärlek, omsorg, kraft och tålamod till familjelivet.

-Hur gör man för att förmedla tron till sina barn?

-Vad är viktigast, att gå till kyrkan eller att be med barnen?

-Finns det hinder på vägen?

-Finns det stöd att få?

För att få svar på de frågorna har kristenforalder.com skickat ut frågor som sju föräldrar svarat på. Syftet med undersökningen var att sammanställa en rapport där frågorna analyseras och svar letas fram.
Föräldrarnas svar på alla frågorna i rapporten ger oss en inblick i varför och hur föräldrarna är just kristna föräldrar.

Läs allt under rubrikerna; sammanfattning, hur undersökningen är uppbyggd, analys och slutsats. För att inte ta upp för stor plats har alla frågorna och sammanställningen av föräldrarnas svar samlats på en annan sida, vill du läsa dem klicka på länken nedan.

Sammanfattning av undersökningen

Anledningen till att föräldrarna idag är just kristna föräldrar finns att hämta i deras bakgrund. Föräldrarna till de som svarat på frågorna har spelat en stor roll för den framtida tron. Bland annat har föräldrarna har tagit med barnen till kyrkan, samtalat med dem om tron och bett med dem.
Bönen och samtalet är något som hittas med jämna mellanrum bland frågorna och verkar vara en gemensam faktor för de flesta föräldrar. De har själva växt upp med just bön, samtal och kyrka och för vidare det till sina barn.
De flesta föräldrarna har någon gång stött på att deras barn inte har lust att gå till kyrkan, och föräldrarna har olika lösningar på problemet. Även föräldrarna har upplevt samma sak när de var barn. En del tar dem till kyrkan ändå, medans en del anser att om man tvingar barnen får det motsatt effekt.

Krav och hinder kring tron i vardagen finns det inte många. De flesta anser att tron är en del av livet och vardagen och således inte är ett problem eller ytterligare ett krav.

Hur förmedlar man tron? Enligt undersökningen genom bön, samtal och besök till kyrkan. Läs varför i rapporten och få reda på mer om föräldrarnas påverkan på barnen, och vad föräldrarna tycker och tänker kring ämnet.

Hur undersökningen är uppbyggd:

Frågeställning
Hur förmedlar du den kristna tron till dina barn? Vad spelar din bakgrund och hur du är uppväxt för roll i den tro som du har idag? Vad är viktigast, att gå till kyrkan med barnen eller be tillsammans med barnen? Finns det hinder för vardagens tro och finns det stöd att få?
Sju kristna föräldrar har svarat på frågorna och således är rapporten i liten skala och svaren är heller inte djupgående. Analysen är därför inte större och djupare än att endast riktlinjer, funderingar och inspiration kan väckas, snarare än verkliga fakta och svar.

Syfte
Undersökningen är ett svar på nyfikna tankar. Hur förmedlar man egentligen tron? Spelar det någon roll om man gör det eller inte? Och vilken effekt kan det få?

Kort sagt, ett svar på frågan, varför och HUR är man en kristen förälder?

Metod
Undersökningen består av 20 frågor som skickats ut och sju kristna föräldrar från olika bakgrunder och olika samfund har svarat.
Föräldrarna kommer både från kristna miljöer och ickekristna miljöer. Och eftersom de kommer från blandade samfund; Svenska kyrkan, katolska kyrkan, Svenska Alliansmissionen och Pingstkyrkan, representerar svaren inte endast en åsikt och en grupp.

Frågorna är valda efter en önskan att få svar på hur man förmedlar tron till sina barn och vad som är viktigt eller inte viktigt när det gäller utövandet av tron.

Frågorna handlar inledningsvis om föräldrarnas bakgrund. Har de växt upp i en kristen miljö? Gick de till kyrkan som barn? Hur har föräldrarnas tro eller icketro påverkat dem? Är de kristna idag?

Sedan rör frågorna hur föräldrarna idag lever ut sin tro i familjen. Går ni till kyrkan med barnen, och vad tycker barnen om det? Engagerar er kyrka sig i barnen? Är det viktigt att fömedla den kristna tron till barnen och hur gör ni för att förmedla tron?

Avslutningsvis tar frågorna upp hinder för tron i vardagen och om det finns stöd att få. Och som sista fråga får föräldrarna svara på vad som är det bästa med att leva som kristen förälder.

Analys:
Kristen förälder – Varför och hur då?

Föräldrarnas bakgrund
Fyra av föräldrarna har växt upp som kristna, medans tre inte växt upp som kristna men som på andra vägar kommit till tro. Alla utom två har gått till kyrkan som barn. Även bönen nämns som en ingrediens i uppfostran och uppväxten. Någon har haft en mormor som pratat om Jesus. En har gått till söndagsskola, trots en ickekristen uppfostran. Samtliga har alltså på något vis kommit i kontakt med den kristna tron under sin uppväxt.

Samtliga svarar att det föräldrarna gjort för att visa den kristna tron har haft betydelse för deras tro idag. En anser att föräldrarna haft en negativ betydelse. Då deras stränghet fått motsatt effekt.

Det verkar på föräldrarnas svar som att deras föräldrar, kyrkan och bönen haft betydelse för deras tro idag, och är en av anledningarna till att de idag är just kristna föräldrar.
Det de alla fått med sig i form av en kristen tro speglar sig i svaren på frågan om de är engagerade idag och om de idag tycker det är viktigt att förmedla den kristna tron. Alla föräldrarna anser sig vara engagerade i sina barns tro. Och alla utom en svarar att det är viktigt att förmedla den kristna tron till sina barn. Den som endast delvis tycker det är viktigt har själv inte växt upp med föräldrar som förmedlat den kristna tron, men som ändå blivit kristen.

Hur förmedlar man tron?
Då föräldrarna själva på ett eller annat vis fått tron förmedlat till sig genom bön, samtal och besök till kyrkan är det intressant att läsa hur de själva förmedlar tron till sina barn.
Sex av sju föräldrar nämner bön och samtal som deras sätt att förmedla den kristna tron till sina barn. Även andra saker dyker upp bland svaren, såsom: gå till kyrkan, läsa andaktsböcker, lyssna på kristen musik, se på kristna tv-program, skrivande, målande och diktande, möten med andra människor och Helige Ande och att själv, som förälder, vara ett föredöme.

Men av allt man kan göra för att ta med den kristna tron i vardagen och familjen, vad är viktigast?
Fem av sju föräldrar skriver att samtal är viktigast. Bön, kyrka, bibelläsning och att leva som man lär finns också med som svar.

Vad vill föräldrarna göra bättre? Fyra av föräldrarna vill be mer med sina barn, och även enskilt. Gärna utveckla bordsbönen eller ha bön och sångstunder tillsammans som familj. Några av föräldrarna vill också gå i kyrkan oftare med barnen, läsa mer för dem och lära dem mer av den kristna tron.

Men får föräldrarna stöd och råd i detta? Ja, stöd finns, främst från familjen. Fyra av sju berättar att de får stöd av familjen i förmedlandet av tron. Andra får stöd av kristna vänner, böcker eller från församlingen. En berättar hur de själva får ge andra tips och råd.

Kyrkan eller inte?
Alla utom tre av föräldraparen går regelbundet till kyrkan med sina barn.

De små barnen tycker det är roligt med kyrkan medans de flera av de äldre barnen tycker det är tråkigt. Föräldrarna berättar att det var likadant när de var små, de tyckte det var roligt med kyrkan som små, och under tonåren var det jobbigt, för att som äldre finna kyrkan givande igen.

Det råder blandade åsikter om hur man ska agera om barnet inte vill gå till kyrkan. Tre av föräldrarna går inte till kyrkan om barnen inte vill. Medans två av föräldrarna går med barnen även om de inte vill.
En av föräldrarna berättar att de försöker lösa det från gång till gång.

Ytterligare en mamma berättar att hon, som har både stora och små barn, ännu inte stött på problemet.

Av de föräldrar som går i Svenska kyrkan berättar alla att kyrkan inte engagerar sig i barnen, medans de andra föräldrarna uppger att kyrkorna engagerar sig i barnen. Svenska kyrkan har med andra ord en hel del att göra om de vill locka fler föräldrar till kyrkan.

Krav och hinder?
I dagen stressade samhälle kan det vara intressant att veta om vardagens alla bestyr står ivägen för den kristna tron i den kristna familjen.

Enligt de föräldrar som svarat på frågorna är förmedlandet av den kristna tron inte alls ytterligare ett krav bland föräldrars alla krav. Tron beskrivs av föräldrarna som något naturligt och ett sätt att leva på, och också något som underlättar i vardagen.
Det finns dock några hinder för familjens kristna tro. Föräldrarna berättar om brist på ork, om för mycket vardagsbestyr, och om barnen som har icketroende kompisar och påverkas av dem. Och den förälder som jobbar som pastor tycker att det är ett problem att tron blir en ”jobbgrej” istället för en naturlig del av livet.

Tre av föräldrarna hade ideér på vad som kan behövas för att orka och kunna förmedla den kristna tron till barnen:
-Att inte sätta annat före tron och gemenskapen i familjen.
-Att ha en bra hemförsamling som kan stötta.

-Närheten till Gud, bön och egen undervisning och en bra kommunikation mellan make och maka.

Vad är det bästa med att leva som kristen förälder?

Frågan är ställd inte främst för att hitta svar utan för att inspirera, så istället för en analys av svaren på den frågan får citaten tala för sig själva:

-Att ha en trygghet i Gud. Att kunna förmedla Guds kärlek, be om kraft och tålamod när jag inte orkar. Livet är inte problemfritt, men underbart när man går igenom det hand i hand med Jesus.

-Som kristen – evighetsperspektivet, någon som bär mig.
Som förälder – barnen och deras spännande livsvandring

-Att jag kan förmedla att jag be i princip överallt.

-Att i min sorg letat efter svar, kontakt med nya vänner som har en tro.

-Att allt känns rätt och naturligt, och att jag gör Hans vilja inte min.

-Tron är en källa till kärlek, omsorg, kraft och tålamod till familjelivet.

-Tryggheten, friden man får genom den Helige Ande. Och kunna föra detta vidare till mina barn. Den underbara känslan när man ser att barnen tar emot det, förstår och går vidare och växer i sin tro och får upplevelser med Herren.

Slutsats och kommentar

Först och främst, oavsett hur mycket eller hur ytterst lite de föräldrar som svarat på frågorna har kommit i kontakt med den kristna tron som barn, det har satt spår! Allt som föräldrar och andra nära säger och gör spelar roll för framtiden. Besöken till kyrkan, bönerna vid sängkanten, de diskussioner föräldrar har med sina barn om tron, de följer med barnen till deras vuxna liv, där de själva för diskussionen vidare till sina egna barn.
Men till den fråga som kryssar mellan raderna likt ett rött garnnystan på full rullning, HUR ska man förmedla den kristna tron till sina barn?

Något som i arbetet med undersökningen dykt upp gång på gång och återkommer hela tiden bland alla frågor är bönen och samtalet kring den kristna tron. Bön och samtal hittas redan i bakgrundsfrågorna, föräldrarna har själva, på ett eller annat vis, växt upp med bön och samtal om den kristna tron i familjen. Och idag, som kristna föräldrar, ber de med sina barn och pratar om tron med sina barn. De tycker också att samtalet är just det som är det viktigaste i den kristna uppfostran. Och om de inför framtiden skulle förbättra något är det bönen de vill förbättra. De vill be mer!

Så för att förmedla tron till dina barn, be med barnen och ta dig tid att prata med barnen om tron och om Jesus. Enkla handlingar som kan förgylla en vardag och som sätter spår i barnens liv.

För den förälder som inte vet hur de ska lösa barnens olust till att gå till kyrkan. Ta det lugnt! Det verkar slå igenom i alla generationer att det är kul att gå i kyrkan som litet barn och långtråkigt, ibland till och med förskräckligt, att gå i kyrkan när man är ett större barn eller tonåring. Och oftast vänder det när man blir vuxen. Kyrkan är viktig och finns med som gemensam faktor bland föräldrarnas svar på frågor om deras uppväxtmiljö. Gläd dig därför över de betydelsefulla gånger ni kommer iväg till kyrkan även om tillfällena blir få. Oroa dig inte om barnet en dag inte längre vill gå till kyrkan, kyrkan och dess budskap finns ändå med i barnens hjärta och minne. Minnen som de tar med sig till vuxenlivet. Minnen som tillsammans med de böner och samtal man har med barnen bildar en grund för framtiden och den tro så många föräldrar önskar dela med sig av till sina barn.

Vill ni har mer av Jesus i er familjs vardag?
Be så skall ni ska få!

(Matteusevangeliet kapitel 7, vers 7)

Kristen Förälder